Wikipedia-Kwaliteit van de ontmoeting

Waardenmakerij

Over het belang van de kwaliteit van de ontmoeting in gebiedsontwikkeling en over de rol daarbij van gedeelde waarden en verhalen, van probleemeigenaarschap, faciliterende vormen van leiderschap en gebiedsbetrokkenheid is een interessant cahier geschreven onder de titel Waardenmakerij.

 

 

 

 

Landschapsspel

Het Landschapsspel, ontwikkeld voor de metropoolregio Amsterdam (MRA), is bedoeld om gezamenlijk nieuwe opgaven te formuleren voor initiatieven, plannen en projecten. Input voor het spel zijn trends en opgaven zoals die door een voorbereidingsgroep zijn geïdentificeerd. Maar de groep die het spel speelt, kiest uiteindelijk zelf wat zij relevant vindt en wat niet. Vervolgens wordt het ambitieniveau voor het gebied bepaald en worden de randvoorwaarden inzichtelijk gemaakt. De laatste stap is het formuleren van een integrale opgave voor het initiatief, plan of project. In een document wordt de werking van het spel toegelicht voor het MRA-landschap. Met name hoofdstuk 5 gaat over het spel. De andere hoofdstukken leveren daar vooral input voor.

Bestuurders uit het MRA-gebied zijn eind 2013 met het spel aan de slag geweest en hebben geconstateerd dat het een mooi instrument is om dilemma’s en kansen zichtbaar en bespreekbaar te maken.

U kunt hoofdstuk 5 van het document hier downloaden.
Het gehele document kunt u opvragen via de website van Metropoolregio Amsterdam.