Toolkit

Processchema

Voor regionale beeldverhalen bestaat geen blauwdruk. In ieder gebied zijn de doelen anders, zijn andere stakeholders van belang en spelen andere factoren een rol die het proces beïnvloeden. Hoewel er geen vast stappenplan bestaat kunnen we wel een vijftal fases onderscheiden en belangrijke bouwstenen binnen elk van die fases. We hebben deze hoofdfasen en (mogelijke) bouwstenen daarbinnen schematisch weergegeven. Download hier dit schema.

Een tweetal opmerkingen bij dit schema is op zijn plaats. De belangrijkste is: zie dit schema niet als een blauwdruk. Gebruik het vooral als handig hulpmiddel om een opzet te maken die voor de gegeven situatie de beste is.

Een andere belangrijke opmerking is: een regionaal beeldverhaal is een interactief proces. Het is niet zo dat de ene fase altijd in de genoemde volgorde over gaat in de volgende fase. Soms worden sprongen gemaakt vooruit, waarbij een of meer stappen worden overgeslagen. Maar regelmatig ook moet weer een stap achteruit gemaakt worden. Dit is in het schema met de verschillende pijlen weergegeven. Vaak ook bevindt een proces zich in meerdere fases tegelijk. Dan vindt bijvoorbeeld verdieping plaats ten aanzien van de lange termijnvisie, en worden tegelijkertijd al businesscases gemaakt voor projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.

Methodieken voor gebiedsontwikkeling

Stichting NederLandBovenWater (NLBW) geeft samen met meer dan vijftig private en publieke partners, universiteiten en HBO’s nieuwe impulsen aan gebiedsontwikkeling. Deze partijen hebben een groot aantal methodieken op een rij gezet en zodanig uitgewerkt dat (aspirant) gebiedsontwikkelaars er mee aan de slag kunnen.

Ook voor een ieder die aan een regionaal beeldverhaal werkt of er mee aan de slag wil is dit een rijke bron van kennis en inspiratie. Klik hier voor het overzicht.

Verdienmodellen in de vrijetijdssector

De vrijetijdssector wil medeproducent van landschappelijke kwaliteit zijn. Hoe kunnen we in de vrijetijdssector een gezond investeringsklimaat opbouwen? Hoe kunnen we investeringen daarin terugverdienen? Peter van Rooy bracht in het kader van Nederland Boven Water 29 verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling in kaart. Klik hier voor een overzicht.

Wiki Natuur & Gastvrijheid

Klik hier om naar de Wiki Natuur & Gastvrijheid te gaan