Archief Nieuwsbrieven

In dit archief vindt u alle nieuwsbrieven die sinds juli 2009 zijn verschenen.

Nummer 49, april 2019
In deze korte nieuwsbrief nieuws over een verkenning naar drijvende zonnepanelen, waaruit blijkt dat daar kansen liggen. Over de inspiratiereis naar de Alpine Pearls is een artikel verschenen in het buitenlandse tijdschrift het Journal of Tourism Futures. U kunt een impressie lezen over de op 18 april gehouden bijeenkomst Dynamisch Platteland. Tenslotte leest u hier het nieuws dat er een ambitiedocument is gemaakt met betrekking tot Munnikenland en het beroemde kasteel Slot Loevenstein. STIRR heeft dit project mede-gefinancieerd.

Nummer 48, augustus 2018
In deze korte nieuwsbrief een aankondiging van de Conferentie Dynamische Steden – Vitale Regio’s 13 september 2018. Deze vindt plaats in Akoesticum Ede, op de grens van stad en platteland. Aanmelden kan via www.renaissancevanhetplatteland.nl.
Daarnaast een kort verslag van de Inspiratiereis naar Alpine Pearls. Een uitgebreider verslag vindt u hier.

Nummer 47, april 2018
Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar voor de inspiratiereis van Alpine Pearls op 20-23 juni. In deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor het interessante programma. In aansluiting op het bericht in de vorige nieuwsbrief ook aandacht voor een CO2-neutrale recreatiesector. Op initiatief van een tiental gebiedspartijen, publiek en privaat, wordt  momenteel onderzocht hoe Munnikenland toeristisch-recreatief nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. David Berg is initiatiefnemer van de Holland Heritage Tour. Lees wat dat precies inhoudt in deze nieuwsbrief. Er heeft een werksessie Renaissance van het Platteland plaatsgevonden. Op 13 oktober a.s. zal er in Ede een symposium over dit onderwerp zijn. Er zijn wijzigingen in de Raad van Advies van STIRR.

Nummer 46, maart 2018, speciale editie
Deze speciale editie van de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte is een special over de Inspiratiereis Alpine Pearls die plaatsvindt op 20-23 juni 2018.

Nummer 45, december 2017
De ontwikkelaar van de Blue Water App, een app die watersporters helpt bij het vinden van een goede haven met de juiste faciliteiten, heeft samenwerking gezocht met LI Leisure Investment. Is er klinkende munt te slaan uit de natuur? In deze nieuwsbrief leest u over de case Weerribben-Wieden. STIRR kondigt een inspiratiereis aan, die in het voorjaar van 2018 zal plaatsvinden. De reis gaat onder meer naar het internationale netwerk Alpine Pearls in het Alpengebied. Er liggen mooie kansen voor een co2-neutrale recreatiesector. Er is een concrete casus doorgerekend bij de nieuwbouw van Thermen Bussloo in Wijchen.
In de nieuwsbrief kunt u lezen hoe het nu, na acht jaar, gaat met het SBIR-project Duurzame Trekkershut. Tenslotte is er een korte terugblik op het derde Event Gastvrij!

Nummer 44, september 2017
Er is een Greennest Park geopend als tijdelijke invulling van de Greennest Experience. Het park omvat onder andere een voedselbos en Brouwerij Kleiburg is er gevestigd met Proefzaak. Menno Stokman, de nieuwe directeur van CELTH vertelt in een interview hoe hij zich wil gaan inzetten voor zijn nieuwe functie. Eric van Damme van Strandcamping Groede in Zeeuws Vlaanderen experimenteert met circulair bouwen. Tenslotte leest u in deze nieuwsbrief hoe het nu gaat met Buitengoed de Panoven sinds deze acht jaar geleden een bijdrage kreeg uit de SBIR-regeling.

Nummer 43, juni 2017
Dirk Sijmons, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, schreef een essay over Stadlandgoed: nieuwe relaties tussen stad en platteland. Dit deed hij op verzoek van het platform Renaissance van het Platteland. Op 20 april 2017 vond in De Groene Muze een speciale bijeenkomst plaats rondom Landgoed De Groene Kamer.  In juni 2017 wordt de anterieure overeenkomst met de gemeente Tilburg ondertekend en kan gestart worden met het bestemmingsplantraject. In 2018 start de bouw van De Groene Kamer. Op dit moment wordt op de Nieuwe Afsluitdijk voor honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in veiligheid, ecologie en energie. Een goede aanleiding voor STIRR en voormalig InnovatieNetwerk een plan te (laten) maken voor het nieuwe natuurbelevingspark WaterWonderLand. De Waterdriehoek is een mooi voorbeeld van slim samenwerken als het gaat om regionale partijen die actief zijn met tal van ambities, projecten en initiatieven om de vrijetijdssector te versterken. Op 30 mei 2017 vond op initiatief van het Rijk een Green Deal Netwerkbijeenkomst plaats.Tijdens de bijeenkomst werden de successen gevierd die de afgelopen jaren zijn bereikt. Vijf toonaangevende hogescholen op gebied van Toerisme en Vrijetijd blikten vooruit op de toekomst tijdens het Trendcongres Toerisme en Vrijetijd 2017.  In Overijssel werkt een groot aantal partijen samen aan de GreenLine Overijssel, volgens het concept van het NBTC verhaallijnen (‘metrolijnen’) om mensen te verleiden om de gebaande paden te verlaten.

Nummer 42, januari 2017
Er wordt een eigentijds Beleefcentrum gebouwd bij de Nieuwe Afsluitdijk. Wat is de relatie tussen de recreatiesector en het omgevingsrecht? Deze vraag hebben Leisurelands en STIRR gesteld met het oog op de (in)flexibiliteit die dit recht biedt aan de sector. Rivierenland scoort goed in het rapport ‘De Kracht van Oost’ dat de provincies Overijssel en Gelderland  in december formeel hebben gepresenteerd. Lees meer over de Renaissance van het platteland, een platform voor verbinding tussen stad en platteland, waarin het creëren van meer beweging voor de diversie uitdagingen die we in ons land zien centraal staat. Denk mee over de mogelijke nieuwe en/of bestaande toepassingsmogelijkheden voor diverse textielvezels. En tenslotte, de Nieuwsbrief Recreatie en Ruimte scoort ruim voldoende bleek uit de lezersenquête.

Nummer 41, oktober 2016
Tijdens de bijeenkomst  van de nationale gastvrijheidssector werd gesproken over de toekomst van de gastvrijheidssector. De ambitie van recreatiegebied Salmsteke aan de Lek is dat iedereen er veilig kan zwemmen en varen, iets kan eten en drinken, kan sporten en kan zonnen in een goed bereikbaar en mooi gebied. Binnenkort worden de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend. Er is onderzocht of een tijdelijke variant van het Krugerpark mogelijk is in de Oostvaardersplassen. De ervaringen met de Green Deal-aanpak zijn positief en deze aanpak verdient dan ook navolging. Het college van B&W van Tilburg heeft namelijk een positief besluit genomen over de borging van het Landgoedconcept van de Groene Kamer.

Nummer 40, juni 2016
STIRR ondersteunt het initiatief ‘Renaissance van het platteland’. Hierin hebben partijen uit de sectoren landbouw, recreatie & horeca, landgoederen en natuurbeheer de handen ineen geslagen om de verbinding tussen stad en platteland te verstevigen.
In de Gelderse Poort zoeken ondernemers samenwerking en verbinding, onder meer door het organiseren van een 3 Oever Festival, langs de oevers van de Rijn, de Waal en het Pannerdens Kanaal.
Tijdens een ontbijtsessie georganiseerd door het Center of Excellence for Leisure, Tourism and Hospitality (Celth) is onder andere gesproken over de toeristenbelasting in relatie tot een BIZ. Een BIZ is een mogelijk financieringsinstrument waarbij overheid en ondernemers samen invulling kunnen geven aan toeristisch recreatieve infrastructuur en marketing.
Verder leest u een kort verslag van het congres ‘Van idee naar praktijk’ dat plaatsvnd op 22 juni jl. een bericht over het Natuurlijk Kapitaal en over de publicatie ‘Aan tafel!’. Tenslotte wordt er een lezersenquête aangekondigd.

Nummer 39, april 2016, extra editie
Dit is een extra editie van de Nieuwsbrief recreatie en Ruimte, in verband met de publicatie ‘Aan tafel! Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid. Lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid’ en de bijbehorende flyer ‘Samenwerken aan Groen, groei en gastvrijheid’.

Nummer 38, maart 2016
STIRR haakt aan bij twee sleutelprojecten uit de actieagenda te weten, ‘Gastvrijheid verdient het zelf’ en ‘Nationale Parken nieuwe stijl’. Op 17 maart jl. vond het Festival Nationale Parken plaats waarinstaatssecretaris van EZ  Martijn van Dam o.a. de Nederlanders oproept om te bepalen welk gebied de stempel Nationaal Park van Wereldklasse verdient. Lessen geleerd uit de Green Deals Natuur & Gastvrijheid worden gebundeld en deze kunt u binnenkort downloaden via deze website. Op 22 juni 2016 organiseert Innovatie Agro & Natuur van het ministerie van Economische Zaken samen met zijn partners Courage, SIGN en STIRR het congres ‘Van idee naar praktijk – cross-sectorale vernieuwingen in agro & natuur’. Een datum om alvast in uw agenda te zetten. Verder zijn er berichten over de ontwikkeling van Greennest Experience & Hotel, een pilot voor een ‘Fonds Verblijfsrecreatie’ in Zeeuws-Vlaanderen en de uitreiking van een Toerisme Award door de RBT Rivierenland.

Nummer 37, december 2015
STIRR zoekt partners voor Strategische Innovaties om de missie, zoals beschreven in de visie van de Gastvrijheidssector te realiseren. De evaluatie van de 13 academische werkplaatsen (ACWP) leidt tot een doorstart naar ACWP 2.0. In het kader van de Green Deal Recreatie in de uiterwaarden is een bestuurlijk akkoord getekend voor Salmsteke. In Zeumeren heeft de eerste oogst van de wilgenplantage plaatsgevonden. STIRR heeeft samen met Innovatie Agro & Natuur een eerste verkenning gedaan naar natuurthemaparken. Verder leest u een verslag van de laatste ACWP in Apeldoorn, waar de routestructuren aan de orde kwamen, hoe Green Deals kunnen leiden tot actie en gedragsverandering. Tenslotte wordt er bericht over de online dialoog over verbetering van de uitvoeringspraktijk van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR), een inititatief van
de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en provincies.

Nummer 36, oktober 2015
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over het SynergieProgramma Natuur en Gastvrij Ondernemen. STIRR zoekt partners voor Strategische Innovaties in de Gastvrijheidssector. Gastvrij Nederland organiseerde het evenement ‘Gastvrij!’. U ziet impressies van een verrassende reis naar Polen, het congres ‘Natuurlijk Ondernemen’ en de 2e leersessie rondom Green Deals. Er is een artikel over het Botel in Amsterdam. U wordt uitgenodigd deel te nemen aan alweer de 14e Academische Werkplaats en tenslotte zijn er mededelingen over het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie en onze vernieuwde website.

Nummer 35, juli 2015
Deze nieuwsbrief bericht u over een drietal interessante bijeenkomsten, te weten de kennismakings- en handelsmissie naar Polen op 16 – 19 september, het congres Natuurlijk Ondernemen op 9 oktober en een spiegelbijeenkomst op 6 november. We nemen een kijkje bij de Green Deal Camping Zeeburg en bij twee andere projecten, namelijk Waterdunen en Seafari. In het najaar zullen de zes Green Deals Natuur & Recreatie worden geëvalueerd. STIRR gaat samen met het Innovatienetwerk en Leisurelands onderzoeken of het concept Regionale Ontwikkel Zones (ROZ) toegepast kan worden op recreatiegebieden. Tenslotte is er een bericht over het Nationaal Groenfonds als financier van groen voor de recreatiesector.

Nummer 34, april 2015
In afwachting van het GreenNest Experience & Hotel wordt een GreenNest Park & World Food Pavilion gebouwd. Dit zal in 2015 gereed zijn. Er wordt volop nagedacht over succesvolle locaties voor de toepassing van het concept KrugerparkNl. Voor Landschapspark Bergsche Heide  is een  Green Deal ondertekend. In het najaar van 2015 staan twee interessante activiteiten gepland, namelijk een studiereis naar Polen en het congres over Natuurlijk Ondernemen. Verder leest u mededelingen over het Convenant Toeristische Sector Veluwe, het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie en een verslag over de voorlopig laatste academische werkplaats over Apeldoorn.

Nummer 33, februari 2015
De nieuwsbrief begint met de mededeling dat de Actieagenda Gastvrijheidseconomie is aangeboden aan minister Henk Kamp. De kerncijfers 2014 met betrekking tot de Gastvrijheidseconomie zijn bekend. Renè Henkens is geïnterviewd over het toeristisch Masterplan St. Eustatius en er vindt een doorstart plaats voor de Green Deal Landgoed Schöndeln. Er is een kort verslag van de Academische Werkplaats PARK21. Verder leest u ontwikkelingen op het gebied van het Krugerpark.nl, de grote belangstelling voor het LI Leisure Investment, het tijdelijk gebruik van braakliggende gebieden en het golftoerisme in Nederland.

Nummer 32, november 2014
Op 5 november 2014 is het LI Leisure Investment gelanceerd. In deze nieuwsbrief een uitgebreid bericht hierover. Het Krugerpark staat steeds meer in het nieuws. STIRR en partner InnovatieNetwerk hebben in het kader daarvan een inhoudelijke en financiële uitwerking laten maken voor de Oostvaardersplassen. De conceptwijzer Tijdelijke Gastvrijheidsvoorzieningen kan via de nieuwsbrief worden gedownload. Verder leest u berichten over de nieuwe leden van de Raad van Advies van de STIRR, het nieuwe Centre of Expertise (CELTH), de voorlopige resultaten van de Green Deals Natuur en Recreatie en over de Handreiking Kwaliteitswinst Natuur en Verblijfsrecreatie. Verder vindt u een uitnodiging voor alweer de 12e Academische Werkplaats, waarin PARK21 centraal zal staan.

Nummer 31, juni 2014
Deze nieuwsbrief begint met een artikel over de samenwerking tussen Bungalowpark Hoenderloo en Staatsbosbeheer. U kunt de verslagen lezen van de Academische Werkplaats Het Groene Hart en van de Ondernemersbijeenkomst op Landgoed De Groene Kamer. Padmini Kruitwagen bezocht de conferentie Touravel 2014 en kwam tot een interessante vergelijking tussen sustainable tourism in Thailand en de Beeldverhalen in Nederland. Tenslotte zijn er mededelingen over een presentatie van STIRR en de Wikipedia.

Nummer 30, april 2014
In deze nieuwsbrief leest u verslagen over de inspiratiereis langs de icoonprojecten van de Green Deal Natuur & Recreatie en de Academische Werkplaats die plaatsvond in het Rivierengebied. Verder zijn er berichten over de Rijksnatuurvisie 2014, de eerste aanzet voor de Actieagenda Natuur en Gastvrijheid en de Waterdriehoek. In opdracht van het InnovatieNetwerk is onderzocht of tijdelijk grondgebruik een kans is voor de gastvrijheidssector en er is een groep op Linkedin gestart om meer kennisuitwisseling over Natuur & Gastvrijheidseconomie te bewerkstelligen.

Nummer 29, maart 2014
Het eerste nummer van 2014 neemt u mee naar de UiterWaardenRecreatie en een bijzonder hotelconcept: GreenNest. Daarnaast vindt u een verslag van de Academische Werkplaats over de Bergse Heide. Er is een artikel over een MKBA-instrument voor recreatieondernemers en twee beleidsinstrumenten zijn geëvalueerd. Ook vindt u in deze nieuwsbrief het bericht dat de strategische alliantie van STIRR en InnovatieNetwerk is verlengd. Tenslotte is er een aankondiging van een inspiratiereis langs Green Deals in maart 2014.

Nummer 28, december 2013
In het laatste nummer van 2013 een verslag van het bezoek van de Green Deal Board aan Green Deal RGV, de aanbieding van de Visie Gastvrijheidseconomie 2025 aan minister Henk Kamp, nieuws over de actie-agenda Gastvrijheid en Natuur, een interview met Louis van Vliet en Hans Rutten van het ministerie van EZ, het verslag van de Academische Werkplaats over Veluwerandmeren en persberichten over De Groene Kamer en de Veluwe als topbestemming.

Nummer 27, oktober 2013
In deze nieuwsbrief de aankondiging van de presentatie van de Topsector-proof visie van Gastvrij Nederland, een item over de gebiedscoalitie Waterdriehoek, een bericht over het aanbieden van ‘All you need is Lef’ (advies van de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen), een verslag van de zevende Academische Werkplaats, het videofilmpje van Green Deal Landgoed Schöndeln, een artikel over Waardencreatie, het initiatief Kamperen in de kas en een bericht over ’s Hertogenbosch als Meest Gastvrije Stad van Nederland.

Nummer 26, juli 2013
In deze nieuwsbrief mededelingen over het programma Groei en Groen, het aanbieden van de intentieverklaring Natuur en Gastvrijheid aan Staatssecretaris Dijksma tijdens de Natuurtop en het aanbieden van het advies van de Commissie Beeldverhalen. Verder een verslag van de spiegelsessies, het initiatief voor een Wikipedia en de stand van zaken rondom Camping Zeeburg en Landgoed Schöndeln. Tenslotte berichten over de uitreiking van de EDEN award 2013 en hoe men in de Biesbosch geïnspireerd is geraakt door het Visitor Pay Back systeem in The Broads (studiereis STIRR in mei 2012).

Nummer 25, mei 2013
In deze nieuwsbrief een verslag over het programma Ruimte voor de Vecht, waarover een academische werkplaats is georganiseerd. Er is veel gaande in Nederland en daarbuiten. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke Green Deals. Ook internationaal is er aandacht voor de relatie tussen ruimtelijke kwaliteit en vrije tijd. Verder berichten over de Eden award 2013 en Regionale Beeldverhalen in Den Bosch en Groningen.

Nummer 24, maart 2013
In deze nieuwsbrief verslagen van de eerste bijeenkomst Green Deals Natuur en Recreatie en de vierde bijeenkomst van de Academische Werkplaats (Noordkop Noord-Holland). Haskoning BV deed onderzoek naar de gastvrijheidseconomie als topsecor en Hans Mommaas schreef er een essay over. Beide documenten zijn te vinden op deze website. Regio Biesbosch heeft heel veel in zich om Leisure Hotspot te worden. In een interview vertelt Robert Holmes waarom. Op recreatiegebied Zeumeren werd, in het kader van de Green Deal, een biovergassingsinstallatie geopend en er wordt een oproep gedaan aan ondernemers die rendement willen halen uit de natuur.

Nummer 23, januari 2013
In deze nieuwsbrief volop aandacht voor het congres ‘Gastvrij Nederland, Leisure Port van Europa’. Daarnaast kunt u lezen over de eerste resultaten van de Green Deals Natuur en Recreatie, het verslag van de Academische Werkplaatssessie Fries Merenland en het bezoek van de Adviescommissie Beeldverhalen aan het beeldverhaal ‘Poort van Nederland’.

Nummer 22, december 2012
In deze nieuwsbrief een verhaal van ondernemer Frank van Vught van Duincamping Geversduin, verslagen van o.m. het bezoek van de adviescomissie aan Kinderijk, als onderdeel van het regionale beeldverhaal Dijk van een Delta, de 2e bijeenkomst in het kader van de Academische Werkplaatsen waarbij Metropoolregio Amsterdam centraal stond en van de leersessie ‘Met snelheid van plan naar uitvoering’. Het certificaat van de SBIR is uitgereikt aan Buitengoed de Panoven en er is een bijeenkomst geweest over Krimpregio’s vanuit de SER en het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Vertegenwoordigers van de gastvrijheidssector gingen in debat met de Tweede Kamer, waarvan ook een verslag te lezen is.

Nummer 21, november 2012
In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich aan kunt melden voor het congres Gastvrij Nederland, Leisure Port van Europa. Ook in deze nieuwsbrief twee interviews van ondernemers die zich bezig houden met Green Deal-achtige initiatieven. De eerste trekkershut van Trek-in is gerealiseerd en de eerste academische werkplaats trok veel belangstelling. Verder zijn er verslagen van de vaar-/discussietocht in Fryslân, het bezoek van de adviescie aan de Jachthaven van de Toekomst en van de ondertekening van de zesde Green Deal Natuur en recreatie. Tenslotte leest u  in deze nieuwsbrief over het onderzoek naar de relatie tussen topsectoren en gastvrijheidseconomie en de aankondiging van een leersessie op 3 december 2012.

Nummer 20, september 2012
In deze nieuwsbrief leest u onder meer korte impressies van het bezoek van de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen aan Regio Parkstad en de ondertekening van de Green Deal Recreatiegebieden & Natuur Veluwe. Ook vindt u informatie over de Green Deals Recreatiegebieden & Natuur Veluwe en Recreatie in de Uiterwaarden. Ondernemers Erik Droogh en Marieke Fleer lichten deze Green Deals toe in korte filmpjes. Verder worden de activiteiten Academische Werkplaatsen Natuur en Gastvrijheidseconomie, het congres Nederland als Leisure Port van Europa en het Innovatieprogramma Green Deals onder de aandacht gebracht.

Nummer 19, juni 2012
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de Green Deals, met in het bijzonder Camping Zeeburg en de Landgoederen van Bezinning. De eerste filmpjes van innovatieve groene ondernemers staan online. Er zijn verslagen van de leerssessie Regionale beeldverhalen, de ontwikkelsessie Recreatie als verdienmotor voor gebiedsontwikkeling en een boeiend artikel van de studiereis naar The Broads. Verder vindt u informatie over de Leisure Hotspots, de factsheet Ervaringen met regionale beeldverhalen en de aankondiging van het congres Nederland, Leisure Port van Europa.

Nummer 18, april 2012
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de ontmoeting tussen STIRR en de 2e Kamercie EL&I, stand van zaken Regionaal Beeldverhaal de Veluwe, verslag bezoek Adviescommissie Regionale Beeldverhalen aan Jachthaven van de Toekomst, een artikel over de Jachthaven van de toekomst, voortgang Green Deals, toekomstperspectief Mastbos en de aankondiging van videaopresentaties die STIRR gaat publiceren over innovatieve ondernemers.

Nummer 17, maart 2012
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over SBIR: duurzaam investeren in recreatie en ruimte SBIR: Trek-in, de duurzame trekkershut, Cradle to Cradle: een kans voor uw recreatiebedrijf, de prijsuitreiking winnaars architectuurwedstrijd Landgoed De Groene Kamer, de factsheet gebiedsfondsen en regionale beeldverhalen, kennisprogramma Regionale Beeldverhalen: Actiepunten 2012, 5e STIRR deelnemersbijeenkomst: Master Plan Slot Loevenstein en de website voor toeristische uitjes op het platteland.

Nummer 16: december 2011
In deze nieuwsbrief informatie over continuëring van het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen, over de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme; Gastvrijheid van Wereldklasse De Green Deal: selectie icoonprojecten in volle gang. Wat doet Inn Style; zakelijke recreatie in Maarssen. Verder informatie over de Leersessie gebiedsfondsen en regionale beeldverhalen U kunt zich opgeven voor de werksessie Cradle to cradle en Case ‘Financiering’ in 4e STIRR ondernemersbijeenkomst bij Seafari, Watersportcamping Heeg in Friesland. SBIR-projecten Innovatie voor Recreatie en Ruimte in de spotlights en Onderzoek naar berekeningsmodel ter ondersteuning van beslissingen.

Nummer 15: november 2011

In dit nummer het beeldverhaal over de schoenen- en lederindustrie van De Langstraat, geld verdienen aan een regionaal beeldverhaal, de feestelijk Lancering Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme, op zoek naar 5 icoonprojecten voor Green Deal Recreatie en Natuur, Vlietland – natuurrecreatie in het volgebouwde westen, op weg naar een Manifest van Loevestein, derde ondernemersbijeenkomst op Buitengoed Panoven, de website STiRR in een nieuw jasje en … zet in uw agenda: conferentie en symposium.

Nummer 14: september 2011
Met onder andere nieuws over een bezoek van het Directoraat-Generaal Natuur en Regio van het Ministerie van EL&I aan terreinen van RGV om kennis te maken met nieuwe verdienmodellen voor natuur, enkele interessante ondernemersverhalen en een verslag van een leersessie over staatssteun en regionale beeldverhalen.

Nummer 11: juni 2011
Met nieuws over de sectorvisie en toekomstagenda, de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen en enkele interessante publicaties.

Nummer 10: april 2011
Met nieuws over ondermeer het symposium Vrije tijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk, de rol van beeldverhalen, innovatie en financiering in de recreatiesector en investeren in  samenwerking.

Nummer 9: februari 2011
In deze nieuwsbrief berichten over de Voortzetting IPR & R en Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen, het symposium Vrije tijd en gebiedsontwikkeling, de Toekomstagenda Vrije tijd en Toerisme, de ondernemersbijeenkomst Draagvlak en Draagkracht en de afronding van het regionale beeldverhaal Friese Meren.

Nummer 8: december 2010
In deze nieuwsbrief het tweede ondernemersverhaal: van agrariër tot eigenaar van een jachthaven, instelling van de adviescommissie Regionale Beeldverhalen, van reflectiesessie tot ontwikkelssessie, het verslag van de studiereis Regionale Beeldverhalen en de adreswijziging van STIRR.

Nummer 7: november 2010
In deze nieuwsbrief het eerste ondernemersverhaal in Atlas Vernieuwende Recreatie:overnachten in een hobbitwoning, de samenwerkingsagenda, instelling van de Raad van Advies, uitreiking van het boekje Storyline Dijk van een Delta, Economische kengetallen recreatie en aankondiging van de studiereis Regionale Beeldverhalen.

Nummer 6: september 2010
In deze nieuwsbrief een reportage over Camping Brockhausen, een voorbeeld van landschappelijk verantwoord ondernemen, een kort verslag van de presentatie van Marko Hekkert en mededelingen over Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen, de evaluatie van het Innovatieprogramma en de reflectiesessies van de pilotprojecten.

Nummer 5: juni 2010
In deze nieuwsbrief een verslag van de bijeenkomst van het Innovatieplatform, een verslag van de ondernemersdag van 29 april jl., Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen en een artikel over het regionale beeldverhaal Dijk van een Delta.

Nummer 4: maart 2010
In deze nieuwsbrief een interview met de nieuwe voorzitter van de raad van Toezicht, John Jorritsma, een kennismaking met de nieuwe directeur Hans Hillebrand en de eerste resultaten van de Helpdesk.

Nummer 3: Special Studiereis: december 2009
In deze special een reisverslag van de studiereis, enkele presentaties en korte interviews met drie deelnemers aan de reis. Daarnaast de vier pilots die kans maken op de SBIR.

Nummer 2: november 2009
In deze nieuwsbrief onder andere: interviews met Erna Kruitwagen en Mijnke van Kleef, verslag van de workshop ‘Good Practices’, stand van zaken pilotprojecten en de SIBR.

Nummer 1: juli 2009
In deze nieuwsbrief onder andere: Landgoed de Groene Kamer, een discussie over het regionaal beeldverhaal en interviews met Erik Droogh, Ger Pepels en Steven Slabbers.