Nieuwsbrief november 2010

Inhoudsopgave

 1. Samenwerkingsagenda
 2. Raad van Advies
 3. Overnachten in een hobbitwoning
 4. Economische kengetallen
 5. Storyline uitgereikt aan Jorritsma
 6. Studiereis Regionale Beeldverhalen

1. Samenwerkingsagenda

Op dit moment buitelen de initiatieven voor toekomstagenda’s, kennisagenda’s en wat dies meer zij over elkaar heen. Het is op zich een goede zaak dat zoveel partijen zich bezinnen op de toekomst van de sector vrije tijd, recreatie en toerisme, maar het zou wel jammer zijn als zaken dubbel gedaan worden, synergiekansen worden gemist en het draagvlak verbrokkeld blijft.
Na overleg met een aantal spelers in het veld en het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie hebben Kenniscentrum Recreatie en STIRR daarom afgesproken om samen te proberen alle lopende acties zodanig te verbinden dat een breed, publiek-privaat gedragen, samenwerkingsagenda ontstaat.

De agenda, die er februari 2011 moet liggen, zal grofweg uit vier onderdelen gaan bestaan:

– een beschrijving van kansen en bedreigingen die op de sector afkomen;
– de belangrijkste uitdagingen die daaruit voortvloeien;
– de daarmee gepaard gaande innovatie- en kennisvragen;
– afspraken over uitvoering van de agenda.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om voort te bouwen op wat reeds is gedaan of op dit moment in ontwikkeling is. Met diverse partijen is al contact gelegd om hun initiatieven te koppelen.

Mocht dat contact nog niet gelegd zijn en wilt u graag meedoen, neem dan contact op met Deidre Jakobs van KennisCentrum Recreatie: d.jakobs@kenniscentrumrecreatie.nl of Hans Hillebrand: hans.hillebrand@habitura.nl.

2. Raad van Advies

Op 7 oktober jongstleden heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de instelling van een Raad van Advies. Daarmee wordt de externe oriëntatie vergroot. Dat is belangrijk om de lange-termijndoelstelling van STIRR (recreatieondernemers die gewaardeerd partner zijn bij gebiedsontwikkeling) te realiseren.

De Raad van Advies bestaat uit gezaghebbende, veranderingsgezinde personen, die hun kennis, kunde en ervaring ter beschikking stellen en ook als ambassadeurs van ons gedachtegoed fungeren.

Vooralsnog bestaat de Raad uit de volgende personen:

 • Bart de Boer (Efteling)
 • Sybilla Dekker (voormalig minister VROM)
 • Erik Droogh (RGV)
 • Thomas Heerkens (Landal)
 • John Jorritsma (CdK Friesland, voorzitter)
 • Chris Kalden (Staatsbosbeheer)
 • Leo Klaassen (OSO)
 • Erna Kruitwagen (Panoven)
 • Robbert Northolt (Scheldeoord)
 • Joep Thönissen (Recron)
 • Guido van Woerkom (ANWB)

Tegelijkertijd met de instelling van de Raad van Advies is de Raad van Toezicht verkleind om te voorkomen dat er te veel energie in overhead gestopt wordt. Leden van de RvT zijn: Erik Droogh, John Jorritsma (voorzitter), Erna Kruitwagen en Joep Thönissen. Om efficiencyredenen zijn alle leden van de RvT ook lid van de Raad van Advies.

3. Overnachten in een hobbitwoning

Kennemer Duincamping Geversduin bij Castricum (640 kampeerplaatsen) heeft met een bezettings-graad van 92% een goed seizoen achter de rug. Dit jaar zijn op Geversduin vijf nieuwe strandhuisjes geplaatst; in totaal staan er nu tien. Volgend jaar zal de camping bovendien beschikken over een ondergrondse hobbitwoning – een primeur.
“We waren op zoek naar een verhuureenheid die opgaat in de natuur,” vertelt Van Vught. “Zo kwamen we op het idee om in de twee duinen op ons terrein ondergrondse woningen te maken.”

Natuur beleven en ontdekken
“Wij bieden de gasten de kans om de natuur te ontdekken en te beleven,” aldus Van Vught. Vier jaar geleden startte hij een veranderings-traject. In een periode van herbezinning heeft hij ook stilgestaan bij het unieke van de omgeving waarin de camping ligt: vlakbij strand en duinen en tegen natuurgebieden aan. Hij maakte toen de denkslag om in de toekomstige richting van de camping aan te sluiten bij het unieke van de omgeving. De camping richt zich op mensen die geven om de natuur en die in een natuurlijke omgeving willen kamperen. “De laatste jaren is onze visie verder aangescherpt: het horen, proeven, voelen en zien van de natuur op en rond de camping is nu de rode lijn in het beleid. Daarmee hebben we een nieuwe doelgroep aangeboord. En dat komt in de cijfers naar voeren. Nog voor de recessie zijn wij daarmee begonnen en sindsdien is er een jaarlijkse groei van 10%.”

Klik Verslag Kennemerduin om de hele reportage te lezen.

4. Storyline Dijk van een Delta uitgereikt aan John Jorritsma

Mede-initiatiefneemster Erna Kruitwagen reikte donderdag 7 oktober jl. het eerste exemplaar van het boekje Ondernemen in een Dijk van een Delta uit aan John Jorritsma. Het boekje vormt de storyline van 12 regionale beeldverhalen langs de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan zee.

Erna Kruitwagen-Hajenius, ondernemer en mede-eigenaar van Recreatieoord de Panoven te Zevenaar stond aan de wieg van Dijk van een Delta. Samen met haar man Wim Kruitwagen wil ze het recreatieoord uitbreiden tot het Buitengoed de Panoven. Kleibeleving is het centrale thema op het terrein van de voormalige steenfabriek, maar landschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel. Recreatieoord de Panoven is één van de 12 plekken van ontwikkeling binnen de pilot Dijk van een Delta en waarbinnen met veel resultaat toekomstgericht wordt samengewerkt. “Die samenwerking is zo belangrijk,” vindt Erna, “want door deel te nemen aan ontwikkelingen van regionale beeldverhalen en ondersteund te worden door de innovatiefaciliteit van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte, zijn we op een positieve manier in gesprek gekomen met instanties als de provincie, de gemeente en andere partners die willen mee ontwikkelen. Samen staan we zoveel sterker. Om toeristen en recreanten het verhaal van deze omgeving te laten beleven moet je dingen verbinden. Een beeldverhaal kan veel beter vermarkt worden als ondernemers de handen ineen slaan.” Een ondernemer die meedoet in een pilotproject neemt risico’s en loopt tegen uiteenlopende vragen aan. “Het is goed te weten dat we deze kennisvragen neer kunnen leggen bij een daarvoor geschikte organisatie,“ vindt Erna.

De route van het verhaal begint bij Lobith en eindigt aan zee. In het gebied van Dijk van een Delta liggen de 12 plekken van ontwikkeling, die de basis vormen van het boekje “Ondernemen in een Dijk van een Delta; beleven van het unieke verhaal van Nederland” .
Tussen Recereatieoord de Panoven in de Gelderse Poort en Waterdunen in Zeeuws Vlaanderen liggen de andere 10 plekken van ontwikkeling, die allen verschillende kernkwaliteiten hebben, maar zich verder willen ontwikkelen onder het motto van Dijk van een Delta: overleven met water.

John Jorritsma, voorzitter van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte nam het boekje met genoegen in ontvangst. Hij benadrukte het belang van de samenwerking in de ontwikkeling van de pilot Dijk van een Delta nog eens en sprak zijn waardering uit voor Erna en Jan als de motoren achter dit unieke initiatief, waar veel belangstelling voor bestaat. De komende tijd wordt hard gewerkt aan inspiratiekaarten van het gebied en aan het ontwerp van arrangementen. Dijk van een Delta levert natuurlijk ook kennis en expertise op voor anderen pilots, zodat deze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.

5. Economische kengetallen recreatie en Toerisme

In het najaar van 2009 organiseerde STIRR een studiereis naar Noord Engeland. Opvallend was dat een ieder die we daar spraken, ondernemers, terreinbeheerders en overheidsfunctionarissen, veel cijfers paraat hebben over recreatie en toerisme. Deze cijfers maken het grote belang van de sector meetbaar, waardoor deze ook serieus wordt genomen. Voor STIRR was deze constatering een reden om ook voor Nederland een aantal kengetallen bijeen te plaatsen. Een factsheet met deze kengetallen is tijdens de laatste platformbijeenkomst gepresenteerd. De factsheet is gemaakt door het Kenniscentrum Recreatie (KCR). KCR ontwikkelt momenteel een monitor waarin nog een groot aantal andere cijfers en feiten over recreatie, toerisme en vrijetijd bijeen wordt gebracht. Deze monitor wordt in december gepresenteerd.

6. Studiereis Regionale Beeldverhalen

Op 15 en 16 november organiseert STIRR een studiereis voor betrokkenen bij regionale beeldverhalen. Circa 30 deelnemers doen aan deze reis mee. Kennisuitwisseling staat centraal gedurende deze twee dagen. Op de eerste dag wordt een bezoek gebracht aan locaties die een rol spelen binnen het beeldverhaal Bossen van Bezinning (Brabant). Op dag twee staat het beeldverhaal Dijk van een Delta centraal. Een verslag van de tweedaagse verschijnt binennkort in de volgende nieuwsbrief en op de website Recreatie en Ruimte.

De Regionale Beeldverhalen krijgen een steeds prominentere plek binnen de STIRR. De website Recreatie en Ruimte is daarom opnieuw ingericht om de informatie over de beeldverhalen meer zichtbaar te maken.

Klik hier als u rechtstreeks naar de Regionale Beeldverhalen op de website wilt gaan.