Andere beeldverhalen 2

De vijf landelijke pilotprojecten zijn niet de enige regionale beeldverhalen in Nederland. Elders in het land zijn er talrijke initiatieven. Sommige daarvan worden door de betrokkenen ook aangeduid als regionaal beeldverhaal. Bij andere is dat niet het geval, maar ook daar gaat het wel om gebiedsprocessen die veel kenmerken van een beeldverhaal hebben.

Van een aantal initiatieven vindt u hieronder informatie. Ze zijn geordend per provincie (van zuid naar noord).

Zeeland:
Water Rijk
De Delta heeft “blauwe”, “rode” en “zwarte” pistes en biedt dus veel variatie voor allerlei groepen watersporters. Er is een vaarroutekaart ontwikkeld die deze variatie in beeld brengt. Daarnaast wordt ingezet op opleiding en samenwerking in productontwikkeling en promotie.

Noord-Brabant:
De Langstraat
Beeldverhaal de Langstraat belicht het rijke verleden van de schoenen- en lederindustrie van de omgeving. Het doel is het versterken van de economie in de Langstraat, vooral het op het gebied van toerisme. Het beeldverhaal geeft de regio een eigen identiteit en brengt de rijke historie van schoenen- en lederindustrie samen met de toekomst.

Leisure Boulevard
Het hart van Brabant is een interessante leisure-regio met grote attracties, boeiende festivals en mooie natuur. Via onderzoeken, pilots, nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingsvormen, kennisdeling en onderwijs werkt de regio aan nieuwe kansen.

Van Gogh Brabant
Onder de vlag van ‘Van Gogh Brabant’ vestigen vijf gemeenten waar Van Gogh woonde en werkte de aandacht op de Brabantse jaren van Vincent van Gogh. Zij werken samen op het gebied van arrangementen en promotie.

Limburg:
Heerlijkheid Heuvelland
De studie ‘Heerlijkheid Heuvelland, nieuwe markten en allianties voor toerisme in het Heuvelland’ werd uitgevoerd in 2004 en is waarschijnlijk het eerste regionaal beeldverhaal. Thematische kansen zijn uitgewerkt en er is een investeringsroute uitgestippeld.

Zuid-Holland:
Goeree-Overflakkee
In een studie zijn de belangrijkste kernwaarden op basis van historie, landschap, ligging en volksaard van Goeree-Overflakkee benoemd. Waarden waarmee het gebied zich onderscheidt van andere gebieden. De opgave is nu om nieuwe dragers voor deze kernwaarden te vinden die een duurzame toekomst garanderen.

Wierickerschans
Rond fort Wierickerschans is het regionaal beeldverhaal ‘Hart van het Groene Hart’ ontwikkeld. Centraal staan de versterking van de historische beleving in het gebied, het beter verbinden van het huidige recreatief aanbod en het verbeteren van het recreatienetwerk over het water. Na de analysefase is een proces ingezet om ondernemers en andere partijen te ondersteunen in de ontwikkeling van het gebied.

Gelderland:
Rivierenland
Een fruitbelevingscentrum (‘Fruitrijk’) vormt het centrale onderdeel van een regionaal beeldverhaal dat ontwikkeld wordt voor het Gelderse rivierengebied.

Noord-Holland:
Westfriese Omringdijk
De Westfriese Omringdijk beschermde ooit mens en dier tegen het zoute water. Nu is dit 126 kilometer lange lint door het Noord-Hollandse landschap een schitterend podium voor kunst, cultuur, sport en recreatie.

Overijssel:
Twee sterke verhalen
Overijssel kent twee robuuste gebiedsverhalen: OverijsselsWater en Landgoed Twente. Welke potenties bieden deze afzonderlijke verhalen voor de vrijetijdseconomie?

Fryslân:
Waddenland van Overvloed
Het ontsluiten en kapitaliseren van verborgen schatten in Noardwest Fryslân, dat staat  centraal in dit project. Er zijn vijf sleutelervaringen benoemd aan de hand waarvan de bezoeker de essentie van het gebied beleeft.

Drenthe:
Geopark de Hondsrug
Circa 70 gebieden, verspreid over de wereld werken met elkaar samen onder de noemer ‘Geoparken’.  De basis van de samenwerking ligt in het ontwikkelen van een economische toekomstvisie op basis van de gebiedsgeschiedenis. Nederland kent nog geen geopark. Het is de opzet de Hondsrug over enkele jaren als eerste geopark in Nederland te benoemen  (= Unesco-categorie).

Provinciegrens overschrijdend:
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Door de overheid is het afgelopen decennium veel geïnvesteerd in het beter fysiek toegankelijk maken van de waterlinie. Nu werken overheden, ondernemers en anderen samen aan nieuwe producten en diensten die de waterlinie tot een beleving maken voor recreanten en toeristen en die rendement opleveren voor investeerders.

Randstad Waterbaan
De Vereniging Regio Water (VRW) zet zich in voor het bevorderen van waterrecreatie en recreatie toervaart in de Randstad. Dit met als doel is om het toerisme en de lokale economie te versterken, stad en land (en natuur) via water te verbinden, het cultureel erfgoed over water toegankelijk te maken en de ruimtelijke kwaliteit van de Randstad te vergroten.