Realiseren van duurzaam recreatief ruimtegebruik

De tweede opgave betreft het realiseren van duurzaam recreatief ruimtegebruik. Ten opzichte van bijvoorbeeld de agrarische sector of natuur gebruikt recreatie maar weinig grond. Toch wil de sector meedoen met processen van gebiedsontwikkeling om zodoende invloed te krijgen op de te realiseren of te behouden kwaliteiten. Grond met een recreatieve bestemming heeft een relatief hoge prijs gerelateerd aan de verdiencapaciteit van de sector, wat het lastig maakt te investeren in bijvoorbeeld mooiere en ruimer opgezette vakantieparken of de omgeving.

Via het concept Krugerpark.nl wordt gekeken of verblijfsrecreatie in of nabij een natuurgebied kan bijdragen aan het beheer ervan.
Het concept is in eerste instantie inhoudelijk en financieel uitgewerkt voor de Oostvaardersplassen (zie Tussenrapportage Krugerpark.nl). Belangrijkste conclusie is dat in dit gebied meerdere innovatieve verblijfsconcepten inhoudelijk en financieel haalbaar zijn. Er kunnen ruim voldoende opbrengsten gegenereerd worden om netto een flinke natuurwinst te realiseren.
De afgelopen maanden is gekeken of het concept ook toepasbaar is in Kempen-Broek, een gebied op de grens van (Nederlands) Limburg, Brabant en België. Dit gebied is gekozen, omdat het bijna de contra-mal is van de Oostvaardersplassen: het is onbekend bij het grote publiek en ligt perifeer. De onderzoeksbureaus Terra Incognita en Verheijden Concepten concluderen dat de natuur in Kempen-Broek zich positief ontwikkelt, maar het gebied zich nog niet leent voor het concept Krugerpark.nl. Daarvoor is de belevingswaarde van de wilde natuur nog onvoldoende onderscheidend, en worden de verschillende delen te veel doorsneden door infrastructuur en bedrijven. Dat kan in de toekomst echter veranderen, en dan zou Krugerpark.nl wellicht wel kansrijk zijn.
Momenteel wordt samen met Staatsbosbeheer verkend of het concept – samen met het idee van Staatsbosbeheer voor bebouwing die natuurwaarden creëert – kan worden toegepast op een deel van de Veluwe. Verder is er ook een dagrecreatievariant ontwikkeld onder de titel Natuurthemaparken. Zie onder andere WaterWonderLand.

Een andere strategische innovatie gericht op duurzaam recreatief ruimtegebruik betreft het concept UiterWaardenRecreatie. Dat is een slimme combinatie van waterveiligheid, natuurontwikkeling en – beheer, en recreatief ondernemen. Het concept is globaal verkend voor een tweetal gebieden (Salmsteke en ’t Waal), zie de Conceptwijzer ‘UiterWaardenRecreatie – Gewild maar geremd’. Nu wordt bezien of het ook gerealiseerd kan worden.