Icoonprojecten

In 2012 zijn zes Green Deals gesloten die zich richten op het slim combineren van ondernemersactiviteiten op het vlak van recreatie en natuur. In 2014/2015 zijn daar  een zevende en een achtste bijgekomen. De deals zijn op een na mede tot stand gekomen met ondersteuning van STIRR en Recron. STIRR ondersteunt de deals via een InnovatieProgramma.Van de zes in 2012 afgesloten Green Deals produceerde STIRR i.s.m. studenten van het leerwerkbedrijf NewB van Hogeschool Inholland Rotterdam korte filmpjes. In de filmpjes komen de ondernemers in beeld en vertellen zij over hun project waarin zij groen en groei willen combineren. Een link naar de filmpjes vindt u bij de omschrijvingen van de deals hieronder.

Twee Landgoederen van Bezinning

Ons leven wordt steeds hectischer. Daarom proberen we kwalitatief hoogstaande rustmomenten in te bouwen. Die worden bijvoorbeeld geleverd op een ‘Landgoed van Bezinning’. Dat is een landgoed met een economische kern met wellness en daarom heen een oase van groen en rust die als het ware de boze buitenwereld buiten sluit. De economische kern (gebouwen, parkeren, tuin voor de gasten) is ongeveer 5 ha groot en past bij het DNA van het gebied. De groene schil is minimaal 15 ha, en inrichting en beheer worden gefinancierd vanuit de economische kern.
Ondernemer Gert van der Steen wil samen met International Wellness Resorts zowel in Noord-Holland als in Zuid-Holland zo’ n landgoed ontwikkelen. Daartoe is met beide provincies een Green Deal gesloten. Andere deelnemers aan de deals zijn: Ministerie van EZ, RECRON, STIRR en Staatsbosbeheer. Laatstgenoemde organisatie brengt (ook) zijn expertise in ten aanzien van natuurontwikkeling.

Bekijk de video waarin Gert van der Steen zijn plan – dat op de Veluwe al is gerealiseerd – nader toelicht. Lees ook het persbericht ‘Op zoek naar de groene ondernemer’, naar aanleiding van de bijeenkomst ‘Natuurkaravaan’ in Welnesscentrum De Veluwse Bron. Zoiets wil Gert van der Steen ook realiseren in de Welnessresorts in Noord- en Zuid-Holland.

Camping Zeeburg

Aan de oostzijde van Amsterdam ligt Camping Zeeburg. Hier komen jaarlijks duizenden vooral jonge toeristen die de camping gebruiken om bij te komen van de vermoeienissen in de grote stad. De camping is eigenlijk te klein, en probeert daarom al jaren uit te breiden. Dat is niet gemakkelijk, want in het aangrenzende IJ wordt een ecologische verbindingszone aangelegd.
De Green Deal behelst in dit geval het zoeken naar een wijze van uitbreiden die aan de ene kant recht doet aan de economische wensen van de ondernemer, en aan de andere kant oog heeft voor wat de natuur nodig heeft. Ondertekenaars van de Deal  zijn Toon Weijenborg (eigenaar van de camping), Ministerie van EZ, provincie Noord-Holland, RECRON en STIRR.

Bekijk de video waarin Toon Weijenborg de deal toelicht, op de plek waar het gaat gebeuren.

Green Deal Recreatiegebieden en natuur Veluwe

Doel van deze Green Deal is het bespoedigen van de realisatie van economische dragers voor het duurzaam in stand houden van recreatiegebieden en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. De focus ligt wat betreft de bedrijvigheid op drie gebieden: Heerderstrand in Heerde, Zandenplas in Nunspeet en Kievitsveld in Emst bij Epe. Een gedeelte van de investeringen in nieuwe economische activiteiten wordt aangewend voor nieuwe natuur op of nabij de RGV recreatiegebieden op de Veluwe en in het Rijk van Nijmegen. Daarnaast zijn er investeringen in landschapsverbetering (onder andere de aanleg van circa vijf kilometer laanbeplanting), duurzame energieopwekking en vergroting van de biodiversiteit. Deelnemers aan de deal zijn: Leisurelands (voorheen RGV), Ministerie van EZ, provincie Gelderland, RECRON en STIRR.

Bekijk de video waarin Erik Droogh van Leisurelands (voorheen RGV) de Green Deal toelicht.

Green Deal Recreatie in de uiterwaarden

Recreatie in de uiterwaarden wordt gewaardeerd door bewoners en bezoekers, draagt economisch een steentje bij en kan, mits goed aangepakt, ook de ecologische waarden versterken. Tegelijkertijd is er vaak een spanning met het beleid gericht op waterveiligheid. In deze deal wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor een duurzame verbreding van het recreatie-aanbod in de uiterwaarden door de periode waarin bebouwing in de uiterwaarden is toegestaan te verlengen. De terreinen waarop deze Green Deal betrekking heeft zijn Middelwaard, Salmsteke, ’t Waal en Gravenbol. Ondertekenaars van de deal zijn Recreatie Midden-Nederland, Ministerie van EZ, RECRON en STIRR.

Bekijk de video waarin Marieke Fleer van Recreatie Midden-Nederland vertelt over de Green Deal.

Green Deal Landgoed Schöndeln

Doel van deze Green Deal is om een impuls te geven aan economie en ecologie (natuur). Hiertoe wordt een multifunctioneel landgoed gerealiseerd op de voormalige hoeve Schöndeln bij Roermond, met veel ruimte voor natuur en recreatief medegebruik en een economische kern. Bijzonder is met name de aanpak: aankoop van landbouwgronden, deze gronden omvormen naar natuur en dit gebied vervolgens zodanig beheren dat er een verdienmodel onder ligt. En dit alles niet door een traditionele terreinbeherende organisatie, maar door een private partij.
Initiator van dit project was de Stichting Limousin Regionaal (SLR). SLR ondersteunt ondernemers die met limousin-koeien natuurgebieden begrazen. Ondertekenaars van de Green Deal zijn naast SLR:  provincie Limburg, gemeente Roermond, Ministerie EZ, STIRR en RECRON. Later is ook Natuurrijk Limburg (dat de krachten bundelt van boeren en particulieren in Limburg op het gebied van natuur- en landschapsbeheer) aangeschoven. Natuurrijk Limburg heeft een groot deel van de rol van SLR overgenomen.

Bekijk de video over Landgoed Schöndeln.

Duurzaam Toerisme

Doel is duurzaam toerisme tot standaard te maken voor zowel inkomend als uitgaand toerisme. Daartoe wordt kennis ontwikkeld en toegepast om duurzaamheid op de vakantiebestemming te bewaken en versterken. Er wordt een gestructureerde aanpak ontwikkeld, gebaseerd op internationale prioriteiten en criteria voor duurzaam toerisme.
Initiator van deze Green Deal is de ECNC Land & Sea Group. De deal is verder o.a. getekend door  de ministeries van EZ en I&M, FEE-Nederland, ECEAT Projects, NHTV, TUI Benelux, Corendon en Zoover. Bij deze green deal is STIRR niet betrokken.

Landschapspark Bergsche Heide

Doel van deze Green Deal is een samenwerking tussen Partijen tot stand te brengen die leidt tot een innovatief en openbaar toegankelijk Landschapspark Bergsche Heide van circa 500 ha. De samenwerking richt zich met name op de volgende thema’s: Energie; Biobased economy; Duurzame mobiliteit; Ecologische en landschappelijke kwaliteit; Gezondheid. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van het gebied tot een living lab voor coöperatief handelen in relatie tot het verkrijgen van social return on investment.  Onder een living lab wordt verstaan een fysieke omgeving waarin al doende wordt geleerd.
De Green Deal wordt getrokken door Holding Bergsche heide BV. Andere ondertekenaars zijn de minsteries van EZ en I&M, gemeente Bergen op Zoom, Waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant en Stichting Brabants Landschap.