Nieuwsbrief december 2010

Inhoudsopgave

 1. Van reflectiesessie tot ontwikkelsessie
 2. Adviescommissie Regionale Beeldverhalen
 3. Verhalen van ondernemers
 4. Studiereis Regionale Beeldverhalen (het verslag)
 5. Van agrariër tot eigenaar van een jachthaven
 6. Nieuw postadres STIRR

1. Van reflectiesessie tot ontwikkelsessie

Eind 2010 zijn er met de zes STIRR-pilots zogenaamde reflectiesessies gehouden. Een reflectiessessie bestaat uit het maken van een tijdlijn met de trekkers van pilotprojecten om zodoende ervaringen (positief/negatief) en specifieke critical incidents met elkaar te benoemen. Door deze reflectiesessies zijn onderwerpen aangedragen waar we ontwikkelsessies omheen zullen organiseren.

Een ontwikkelsessie is een bijeenkomst voor ondernemers, een inhoudelijke deskundige en onder leiding van een facilitator. Tijdens zo’n sessie brengt één ondernemer een probleem of knelpunt in. Vervolgens wordt met de groep het probleem of knelpunt verder verkend en genuanceerd. De bijeenkomst eindigt met concrete adviezen voor de ondernemer die de aftrap heeft gegeven voor de discussie. Onderwerpen die in 2011 aan de orde zullen komen zijn:

 • draagvlak
 • ruimtelijke kwaliteit
 • financiering

Voor vragen omtrent de ontwikkelsessies kunt u contact opnemen met de projectenregisseur Marien Borgstein.

2. Adviescommisie Regionale Beeldverhalen

De commissie Bakker heeft een paar jaar geleden met veel impact over gebiedsontwikkeling in voorbeeldprojecten geadviseerd.

Met dit gegeven in het hoofd als inspiratiebron heeft STIRR een Adviescommissie Regionale Beeldverhalen ingesteld. Deze commissie gaat in het kader van het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen elk van de vijf IPO-pilots (zie kader) de komende twee jaar tweemaal bezoeken. Zo’n bezoek wordt voorbereid in overleg met de betrokkenen en de aanbevelingen komen in een rapportage. De commissie denkt mee over oplossingen voor problemen waarmee de pilots worstelen en zorgt voor nieuwe ideeën en impulsen. Behalve dat de inbreng van de commissieleden de individuele pilots verder brengt, versterkt de commissie ook de uitstraling van het fenomeen regionale beeldverhalen, zo is de verwachting.

Professor Riek Bakker is bereid gevonden op te treden als voorzitter van de commissie, die in totaal uit zes personen zal bestaan. In de volgende Nieuwsbrief hopen wij de andere leden aan u te kunnen voorstellen.

3. Verhalen van ondernemers

Wij bezoeken op dit moment innovatieve ondernemers in Nederland die actief zijn op het vlak van recreatie en ruimtelijke kwaliteit. We hebben daartoe adressen gekregen van de Recron en verschillende provincieambtenaren die actief zijn op het gebied van recreatie en ruimte. Er is gezocht naar bedrijven die bezig zijn met innovaties op het vlak van

 1. ontwikkeling en behoud van landschappelijke kwaliteit (planet) in combinatie met
 2. verhoging van het bedrijfsrendement (profit) waarbij er alleen maar sprak kan zijn van verhoging van het rendement wanneer er gedacht wordt vanuit vraaggestuurdheid overeenkomstig een behoefte (people)

De gevoerde gesprekken geven ons zicht op ontwikkelingen die plaatsvinden op bedrijven, naast de zes pilots die actief meedraaien in STIRR. Wij zien de gesprekken als de eerste aanzet om de verbinding te leggen met andere recreatiebedrijven en daarmee de innovatie, op andere plekken dan de STIRR-projecten, mede te ondersteunen en zichtbaar te maken. De verslagen van deze gesprekken komen op onze website te staan: onder de knop ´Innovatieprogramma´ ‘Atlas Vernieuwende Recreatie´. Ook worden ze regelmatig in deze nieuwsbrief gepresenteerd.

Voor vragen over de ondernemersverhalen kunt u contact opnemen met de projectenregisseur Ronald de Graaff.

Eén van de ondernemersverhalen kunt u lezen verderop in deze nieuwsbrief.

4. Op studiereis langs Regionale Beeldverhalen

In november 2010 organiseerde Stichting Innovatie, Recreatie & Ruimte (STIRR) een 2-daagse studiereis langs twee regionale beeldverhalen die door het IPO als pilot zijn aangewezen. Dit waren ‘Bossen van Bezinning’ en ‘Dijk van een Delta’. Aan de reis namen de trekkers en andere betrokkenen van de beeldverhaal-pilots, vertegenwoordigers van IPO, EL&I, I&M en anderen deel. De studiereis was een initiatief van STIRR in het kader van het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen. Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van EL&I.

Het doel van de 2-daagse reis was het bevorderen van uitwisseling van kennis en van samenwerking binnen de kerngroep van het beeldverhalentraject. Daarnaast kreeg de groep inzicht in de twee pilotprojecten. Deze pilots werden verder geholpen dankzij input door de groep.

Lees het gehele verslag Studiereis beeldverhalen.

5. Van agrariër tot eigenaar van een jachthaven

Jachthaven en restaurant Marnemoende in IJssel

Jachthaven restaurant vanaf brugVan melkvee- en varkenshouder tot genomineerde van de architectuurprijs de Gouden Piramide is een hele ommezwaai. In 1997 kregen Jan en Mieke Kromwijk van de gemeente te horen dat hun agrarisch bedrijf uiterlijk 2010 weg moest om plaats te maken voor de ontwikkeling van een natuur en recreatiegebied. Begin 2000 werden de eerste plannen met de gemeente en provincie besproken en in 2006 lagen de eerste boten in jachthaven Marnemoende. Dat is in een notendop het verhaal van de snelle en succesvolle realisatie van een landschappelijk en ecologisch verantwoorde jachthaven en restaurant.

Lees het ondernemers verhaal Profiel Marnemoende.

6. Nieuw postadres STIRR

Per 1 januari 2011 verandert het postadres van STIRR.

Het postadres van STIRR is:
Hoofdstraat 82
3972 LB Driebergen

Het nieuwe adres kan van heden worden gebruikt.

Lees verder of bekijk het ondernemers verhaal hier.