Nieuwsbrief juni 2010

Inhoudsopgave

1. Ondernemersdag
2. Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen
3. Dijk van een Delta
4. Bijeenkomst Innovatieplatform

1. Ondernemersdag: enthousiasme en energie

STIRR hield op 29 april jl. een ondernemersdag bij recreatieoord De Panoven in Zevenaar. Twaalf innovatieve recreatieondernemers waren uitgenodigd en zij konden één of twee collega-ondernemers meenemen. De belangstelling was groot. In totaal waren er 25 deelnemers. Het doel van de bijeenkomst was kennis en ervaringen te delen rond knelpunten en vraagstukken waar ondernemers tegen aan lopen tijdens het traject om hun innovatieproject te realiseren. In drie workshops is intensief gediscussieerd over knelpunten die drie ondernemers inbrachten.

In alle drie de workshops stond de samenwerking met het publieke domein centraal, maar elk vanuit een specifieke case en situatie:

  1. Groene Recreatie Boulevard
    Hoe kan je publieke partijen omturnen richting een pro-actieve meedenkende partij?
  2. Recreatieoord De Panoven
    Hoe omgaan met het ontbreken van een duidelijke invulling van het bestemmingsplan in relatie tot bedrijfsontwikkeling?
  3. Duurzame Trekkershutten
    Hoe samenwerken met publieke partijen voor het realiseren van innovatieve en duurzame recreatievormen?

De discussie in de groepjes volgden een vast stramien. Eerst gaf de ondernemer een toelichting op het knelpunt, daarna was er een vraagronde om het knelpunt scherper te krijgen en tenslotte bespraken de deelnemers tips en aanbevelingen, waar de inbrenger van het specifieke knelpunt verder mee kan. Veel aanbevelingen waren heel praktisch, maar er werden ook meer strategische oplossingen genoemd om zaken aan te pakken. Al met al bracht de discussie veel energie en enthousiasme naar voren en smaakte deze bijeenkomst naar meer.

2. Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen

In 2006 is door de VROM-raad het fenomeen ‘regionaal beeldverhaal’ geïntroduceerd. Het beeldverhaal is een middel om integrale gebiedsontwikkeling te bereiken binnen het cluster van vrije tijd en toerisme en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in een gebied, zo stelt de raad.

Op diverse plaatsen in het land worden op dit moment beeldverhalen gemaakt. Vanuit het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de koepel van provincies, zijn vijf beeldverhalen aangewezen als pilot. STIRR zal deze pilots ondersteunen en monitoren. Initiatiefnemers en trekkers kunnen zo van elkaar leren en ook andere partijen kunnen hun voordeel er mee doen. Dit gebeurt via een Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen.

In het kennisprogramma gaat het, het woord zegt het al, hoofdzakelijk om kennis: nieuwe kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis vastleggen en kennis communiceren. Daarnaast is een belangrijke taak voor STIRR om te zorgen dat ondernemers en sectororganisaties betrokken worden en zich betrokken voelen bij de regionale beeldverhalen. Dit alles moet er toe bijdragen dat de vijf pilots een succes worden én dat deze pilots navolging krijgen op andere plaatsen in het land.

3. Dijk van een Delta

Boordevol met innovaties in recreatie en ruimte

Een groep van recreatie-ondernemers heeft het initiatief genomen om met regionale beeldverhalen aan de slag te gaan, als instrument voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling in de Nederlandse Delta. Deze ondernemers zijn al betrokken bij het InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte. Het uiteindelijke doel is om van hieruit een brug te slaan naar nationale en internationale toeristische promotie van de Nederlandse Delta. En natuurlijk kunnen dan aantrekkelijke ontdekking- en verblijfsarrangementen worden ontwikkeld en aangeboden, gebaseerd op de (regionale) beeldverhalen.

De samenwerking van ondernemingen met provinciale overheden en andere betrokken organisaties is voorwaarde voor een breed gedragen pilot Dijk van een Delta. Dat is nodig om een cultuurrecreatief gebied van allure te ontwikkelen. Bovendien worden dan versnippering van middelen en ruimtelijke verrommeling tegengegaan.

Het doel van de pilot is dan ook het ontwikkelen van een verhaallijn met een plot en daaraan gekoppeld regionale beeldverhalen voor het rivieren, zee en dijken gebied van de Nederlandse Delta. Op basis hiervan kunnen dan nieuwe impulsen gegeven worden aan de economische levenskracht van het gebied, met name op het terrein van landschappelijk verantwoorde recreatieve ontwikkelingen. Kansrijke ontwikkelplekken in het gebied zijn het uitgangspunt. De twaalf geïdentificeerde ontwikkelplekken vertegenwoordigen een rijke schat aan cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden, die duurzaam aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor bewoners en bezoekers.

De initatiefnemers zijn Recreatieoord De Panoven, Landgoed Mariënwaerdt, Project Werthuijsen van Verschoor, Vakantiepark Scheldeoord en Project Waterdunen van Molecaten. De vier betrokken provincies zijn Gelderland, Noord Brabant, Zuid Holland en Zeeland. Op dit moment doen in totaal 30 deelnemers mee, inclusief de expertgroepen. In 2010 worden inspiratiekaarten, een verhaallijn en een masterplan ontwikkeld. In 2011 en 2012 worden de gewenste ontwikkelingen in gang gezet, uitmondend in een ontwikkelorganisatie voor duurzame ontwikkeling en onderhoud van het beeld en de beeldverhalen Dijk van een Delta en de exploitatie daarvan.

Via de STIRR-nieuwsbrief, website Recreatie en Ruimte en bijeenkomsten in het land houden wij u op de hoogte van de diverse activiteiten uit ons kennisprogramma.

4. Bijeenkomst InnovatiePlatform

Op 29 april jongstleden vond op Recreatieoord De Panoven de tweede bijeenkomst plaats van het InnovatiePlatform Vrije Tijd, Recreatie & Ruimte. Het Platform is een belangrijk adviesorgaan voor STIRR. Aanwezig waren 25 personen uit allerlei plekken in de samenleving: recreatieondernemers, branchevertegenwoordigers, beleidsmensen vanuit rijk en provincie en wetenschappers. Het programma kende een informatief en een strategisch deel. Het strategisch deel werd gevuld met een presentatie door Marko Hekkert, hoogleraar Innovatie aan de Universiteit van Utrecht. Op verzoek van InnovatieNetwerk en STIRR heeft hij kennis genomen van recente rapporten over de ontwikkelingen in de recreatiesector. Op basis van die rapporten heeft hij een diagnose gesteld en bepaald welke strategie nodig is voor het realiseren van een economisch gezonde sector Vrije Tijd en Recreatie, die niet alleen gezien wordt als producent van omgevingskwaliteit, maar ook daadwerkelijk zo opereert. In een volgende nieuwsbrief zullen wij meer over zijn bevindingen schrijven.

Het informatieve deel van de bijeenkomst was bedoeld om degenen die niet direct betrokken zijn bij de STIRR-activiteiten, bij te praten over wat er gebeurt en nog gaat gebeuren. Zo worden er de komende maanden verschillende ontwikkel- en reflectiesessies met ondernemers georganiseerd. Reflectiesessies zijn bedoeld om scherp te benoemen wat ondernemers die iets speciaals voor elkaar krijgen op het snijvlak van recreatie en ruimte, precies anders doen dan collega’s die er niet uit komen. Het uiteindelijke doel is dat we met zijn allen leren hoe we zaken het slimst aan kunnen pakken. In ontwikkelsessies staan juist problemen centraal: ondernemers worden door collega-ondernemers en andere deskundigen geholpen bij het oplossen van de vraagstukken waar zij tegen aan lopen. Elders in deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van een ontwikkelsessie.

Heel belangrijk is ook het ontwikkelen van een goede kennisagenda. Die moet er voor zorgen dat er eigenlijk al naar antwoorden wordt gezocht als de vragen nog moeten komen. Alleen dan is het mogelijk ondernemers snel van de gewenste kennis te voorzien. Hier ligt ook een relatie met het onderwijs, waarin immers de toekomstige ondernemers worden opgeleid. Via de contacten met de Groene Kennis Coöperatie proberen we daarin te voorzien.

Er is ook nog uitvoerig stilgestaan bij het onderwerp Regionale Beeldverhalen, maar dat komt elders in deze nieuwsbrief aan de orde.