Bossen van Bezinning

Aanleiding en urgentie

Het was de provincie Brabant die enkele jaren geleden besloot om het regionaal beeldverhaal Bossen van Bezinning vorm te gaan geven. De aanleiding was tweeledig. Enerzijds wilde de provincie het toerisme, en daarmee de economie, een impuls geven. Anderzijds was er de zorg over het leegkomen van steeds meer religieuze objecten die daarmee als drager van de cultuur en van het landschap weg dreigden te vallen.

De urgentie om een toekomstplan te maken voor de vrijkomende gebouwen werd ook gevoeld door diverse kloosterordes en door de koepel daarvan, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

De plannen om het regionaal beeldverhaal vorm te geven zijn gaandeweg achterhaald door de actualiteit. Vanuit de economische afdeling van de provincie werd de rem op het proces gezet omdat er een provinciale vrijetijdsvisie in ontwikkeling was. De toekomst van het beeldverhaaltraject werd afhankelijk gemaakt van de inhoud van die visie. Daarnaast speelde dat provincie breed een programma werd opgezet, gefinancierd in het kader van de Agenda van Brabant, over herontwikkeling van grootschalige erfoedcomplexen. Een van de programmalijnen hierbinnen had betrekking op religieus erfgoed. Bossen van Bezinning als zelfstandig beeldverhaal is hiermee van de baan.

Behaalde resultaten

  • Agro&co kreeg als taak om na te denken over de nieuwe toekomst voor de vrijkomende religieuze gebouwen. Agro&co is er in geslaagd om over deze gevoelige kwestie een vertrouwensband te creëren met enkele  religieuzen, ordes en de KNR.
  • Diverse potentiële investeerders hebben zich bij Agro&Co gemeld en er is met hen gesproken over mogelijke ontwikkelingen.
  • Er is een projectplan opgesteld voor de uitvoering van het beeldverhaal. Goedkeuring (met bijbehorende financiering) vond echter niet plaats.
  • Elementen uit het initiële proces worden meegenomen in het programma grond de grootschalige erfgoedcomplexen.

Betrokken partijen

Belangrijke partijen die tot nu toe betrokken zijn geweest, zijn:

  • Provincie Noord-Brabant ( afdelingen economie en cultuurhistorie)
  • Toeristisch ondernemers platform Brabant (TOP Brabant)
  • Erfgoed Brabant
  • Vrijetijdshuis Brabant
  • Agro&Co
  • Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)

Klik door voor een ander pilotproject: Veluwe; Dijk van een Delta: Parkstad Limburg; Friese Meren.