Downloads

Toekomstagenda vrije tijd en toerisme

Visie Vinden, Verrassen, Verbinden, een startdocument voor de eerste fase van de visie Nederlandse gastvrijheidseconomie 2025.

Intentieverklaring Natuur en Gastvrijheid
De intentieverklaring die is uitgereikt aan Staatssecretaris Dijksma tijdens de Natuurtop van 22 juni 2013.

Leisure Hotspots
Filmpje van nog geen 2 minuten, dat verbeeldt waar het bij Leisure Hotspots om draait.

We kunnen niet concurreren met de zon, wel op kwaliteit
Om de concurrentiepositie van de Nederlandse gastvrijheidssector overeind te houden is een integrale visie van het Rijk noodzaak. Binnen deze visie kunnen bedrijfsleven, ministeries, decentrale overheden en onderwijs dan samen werken om de economische waarde van de sector voor de Nederlandse economie nog groter te maken.

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme (23 november 2011)|
Actieprogramma Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme (23 november 2011)
Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing, gaat die functie verloren. Daarom bundelen negen organisaties de krachten om te werken aan ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’. Op 23 november 2011 is dit gedachtegoed gelanceerd in de vorm van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en gaven de partijen het startsein voor het actieprogramma.

Gastvrijheid van Wereldklasse
We hebben goud in handen met Gastvrijheid in Nederland. Dat goud kunnen we winnen door zwaar in te zetten op kwaliteit. Hans Hillebrand legt namens de opstellers van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme uit wat daarmee wordt bedoeld.

Green Deals Natuur en Recreatie

Verslag Inspiratiereis Green Deals Natuur & Recreatie
Op 27 en 28 maart bezochten geïnteresseerden vijf icoonprojecten uit de Green Deals Natuur & Recreatie. Het verslag bestaat uit zes artikelen, die deelneemster Imke Hamacher schreef voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

UiterWaardenRecreatie – Gewild, maar geremd
Conceptwijzer (januari 2014) van het InnovatieNetwerk, gewijd aan de uiterwaardenrecreatie.

Factsheet Green Deals Natuur en Recreatie. Een kennismaking (2013)
In deze factsheet lichten we toe wat de Green Deal-aanpak inhoudt, welke Green Deals er momenteel zijn en welke mogelijkheden er zijn om ook een Green Deal af te sluiten.

Factsheet Inspiratiereis the Broads: Britain’s Magical Waterland (2012)
STIRR organiseerde in juni 2012 een inspiratiereis naar  the Broads in Engeland voor  innovatieve ondernemers, vertegenwoordigers van verschillende provincies, het Rijk en maatschappelijke organisaties. Doel van deze reis was leren van een sterk bij duurzame gebiedsontwikkeling betrokken vrijetijdscluster, inspiratie opdoen voor slimme combinaties van groei en groen, en het versterken van het eigen netwerk. In deze factsheet staat een kort verslag van de reis.

Landgoed van Bezinning
In dit korte filmpje licht ondernemer Gert van der Steen de Green Deals Landgoed van Bezinning Noord-Holland respectievelijk Zuid-Holland toe.

Camping Zeeburg
In dit korte filmpje licht eigenaar Toon Weijenborg zijn plannen toe voor uitbreiding van de camping op een wijze die recht doet aan zijn wensen als ondernemer en met oog voor wat de natuur nodig heeft. Dit is een van de Green Deals natuur en recreatie.

Recreatie en natuur Veluwe
Filmpje over Green Deal  voor het realiseren van economische dragers om recreatiegebieden en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten in stand te houden. Directeur RGV Erik Droogh licht de deal toe.

Recreatie in de uiterwaarden
In deze Green Deal wordt verkend welke mogelijkheden er zijn voor een duurzame verbreding van het recreatie-aanbod in de uiterwaarden. Marieke Fleer van Recreatie Midden-Nederland vertelt ons er in het fimpje meer over.

Regionale beeldverhalen

Afsluitend verslag van de activiteiten 2010-2012/13 (20-12-2013)

Factsheet Inspiratiereis naar de Broads (2013)

Advies ‘All you need is Lef‘ (2013)
De Gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement.
Rapport van de Adviescommissie Regionale Beeldverhalen.

Verslag leersessie ‘Met snelheid van plan tot uitvoering‘ (2012)

Factsheet Ervaringen met regionale beeldverhalen; een tussenbalans (2012)

Verslag leersessie ‘Regionale Beeldverhalen: van plan tot uitvoering’ (2012)
Verslag van de leersessie die op 19 juni 2012 werd gehouden in Utrecht.
Bij regionale beeldverhalen en andere gebiedsprocessen blijkt het vaak lastig om de stap te zetten van plan naar uitvoering. Voor een belangrijk deel hebben ondernemers hier een verantwoordelijkheid. Maar wat kun je doen als overheid of procesaanjager om te zorgen dat dit proces snel en goed verloopt? In een leersessie gingen we op zoek naar kritische succesfactoren.

Factsheet gebiedsfondsen en beeldverhalen (2012)
In regionaal verband samen doelen realiseren, daar gaat het om bij regionale beeldverhalen. Maar hoe financier je de gewenste investeringen in natuur en landschap? Jac. Meter van het Nationaal Groenfonds legt uit wat het Groenfonds kan betekenen en geeft daarnaast andere suggesties.

Factsheet Staatssteun en beeldverhalen (2011)

Verslag Studiereis Regionale Beeldverhalen
november 2010
Verslag van een 2-daagse studiereis naar de beeldverhalen ‘Bossen van Bezinning’ en ‘Dijk van een Delta’.

Regionale beeldverhalen (2011)
Folder waarin staat wat een regionaal beeldverhaal is en hoe het tot stand komt.

Werk maken van regionale beeldverhalen
oktober 2008
Oriënterend onderzoek naar beeldverhalen door het RMNO

Best practices onderzoek beeldverhalen in het buitenland
2010

Benchmark t.b.v. Regionaal Beeldverhaal Veluwe door ZKA consultants & planners.

Twee sterke verhalen:
2008
Boek van Telos over het beginproces van een regionaal beeldverhaal (NB: zeer groot bestand).

Innovatie Recreatie en Ruimte

Duurzaam investeren in recreatie en ruimte; 10 innovatieve ondernemers in beeld
Eind 2009 liep het SBIR-programma. In het kader daarvan konden ondernemers financiele ondersteuning krijgen. Voorwaarde; zij moesten een innovatief voorstel doen dat bijdraagt aan een duurzaam rendement en aan de landschappelijke kwaliteit. De tien beste voorstellen zijn in deze publicatie beschreven.

Verslag werksessie C2C als kans voor recreatiebedrijven
Een groep van circa 30 personen boog zich op 26 januari j.l. over de kansen die het cradle to cradle principe biedt voor de recreatiesector. Onder hen een flink aantal recreatieondernemers, vertegenwoordigers van brancheorganisaties, adviseurs en experts op het gebied van C2C.

Recreatie en toerisme dragen landschap en economie
Februari 2010
Verslag van een studiereis naar Engeland. Deze reis bood veel inzichten die nuttig zijn voor de Nederlandse situatie.

Best practices onderzoek beeldverhalen in het buitenland (2010)
Benchmark t.b.v. Regionaal Beeldverhaal Veluwe door ZKA consultants & planners.

Kansen voor toerisme en recreatie bij herziening GLB (2011)
In november 2010 publiceerde de EU-commissie (EC) haar mededeling ‘The Common Agricultural Policy towards 2020’ (EC, 2010), waarin zij haar ideeën over de inrichting van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 uiteenzet. In deze notitie wordt verkend welke kansen het GLB na 2013 biedt voor toerisme en recreatie.

Economisch en maatschappelijk rendement uit ruimte; vijf stappen om landschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar te maken
mei 2011
Recreatieondernemers kunnen met investeringen niet alleen het eigen bedrijf verbeteren, maar ook het landschap, de economie en de leefbaarheid in de regio. Het kan daarom gunstig zijn om deze plannen zichtbaar te maken aan bijvoorbeeld gemeente. Het LEI ontwikkelde hiervoor met STIRR een vijfstappenplan.

Sleutels voor innovatie in recreatie en ruimte
april 2011
In dit boekje worden door STIRR zes factoren beschreven die van grote invloed zijn op succesvolle innovaties op het gebied van recreatie en ruimte. Ook wordt een aantal voorbeeldprojecten beschreven en geanalyseerd.

Innovatie in de recreatiesector: naar een nieuwe balans
Maart 2011
InnovatieNetwerk en STIRR vroegen innovatiedeskundige Marko Hekkert om een analyse van het innovatiesysteem in de recreatiesector. Hekkerts conclusie is dat het innovatiesysteem niet goed werkt. Hij stelt voor het systeem aan te pakken door het uitvoeren van een regionaal experiment, dat per definitie integraal is. Het doel daarvan is te laten zien dat het mogelijk is om ruimtelijke kwaliteit en een bloeiende recreatiesector hand in hand te laten gaan, en ook duidelijk te maken hoe je dat voor elkaar krijgt. Dit zou een stimulans voor andere initiatieven kunnen zijn, die op hun beurt weer het innovatiesysteem versterken.

De participatiemaatschappij; een antwoord op financiële uitdagingen bij het realiseren van (innovatieve) investeringen in de recreatiesector
Maart 2011
De recreatiesector kan veel bijdragen aan de economische bloei in Nederland. Op dit moment lijkt de groei van de sector te stagneren, vooral omdat de financiering van nieuwe (innovatieve) investeringsprojecten niet of nauwelijks van de grond komt. In dit rapport wordt na een analyse van de knelpunten als mogelijke oplossing voor de financiële problemen  de ‘participatiemaatschappij’ aangedragen.

Brochure Innovatie Vrije tijd, Recreatie en Ruimte
Februari 2009
Voorlichtingsfolder over het werk van de STIRR.

Winnen door ruimte
November 2008
Deze brochure is geschreven in opdracht van de Ondernemersgroep en het Innovatienetwerk.

Recreatieondernemers in de knel
November 2008
Een quick scan naar knelpunten in de wet- en regelgeving m.b.t. recreatieondernemers, uitgevoerd door Kennis- en Innovatiecentrum Stichting Recreatie, in opdracht van het InnovatieNetwerk.

Recreatie en bereikbaarheid
Augustus 2008
Een essay over innoveren in de vrije ruimte, geschreven door Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit in opdracht van het InnovatieNetwerk.

Recreatie & Ruimte: innovatieve voorbeelden uit het buitenland
2008
Een studie naar buitenlandse projecten die als inspiratie kunnen dienen voor het Innovatieprogramma recreatie en ruimte.

InnovatieProgramma Recreatie & Ruimte; Oriëntatie op subsidiemogelijkheden
2008
Een studie naar subsidies die ingezet kunnen worden voor het Innovatieprogramma recreatie en ruimte. Voor recreatie zijn er weinig eigen regelingen. Wel zijn er vrij veel subsidiemogelijkheden bij aanpalende beleidsvelden.

Recreatieondernemers in de knel
2008
Een studie naar knelpunten die ondernemers ondervinden wanneer zij willen innoveren. Niet zozeer de wetstekst zelf als de toepassing van de regels blijkt het probleem.

Manifest van Hattem
Juli 2006
Manifest, als basis voor het Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte, opgesteld door zes recreatieondernemers.

Overig

Sectorvisie Gastvrij Nederland
April 2011
Gastvrij Nederland – Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd – spant zich in voor een hoogwaardig, divers en samenhangend geheel van toeristische-, recreatieve- en culturele voorzieningen en activiteiten. De sectorvisie is het resultaat van een intensief proces binnen de achterban van Gastvrij Nederland en VNO-NCW/MKB Nederland. Alle zestien brancheleden en organisaties hebben zich gecommitteerd aan de uitkomsten. De sectorvisie bepaalt de agenda van Gastvrij Nederland voor de toekomst.

Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis
April 2011
In dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schetsen dr. Desirée Verbeek en prof.dr. Jos de Haan een beeld van de manier waarop Nederlanders hun vrije tijd buitenshuis besteden.

Naar de top: de hoofdlijnen van het nieuwe bedrijfslevenbeleid
Februari 2011
Deze brief van het toemalige ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (nu ministerie van Economische Zaken) beschrijft de hoofdlijnen van het bedrijfslevenbeleid, waarin een aantal topsectoren centraal staat.

Genieten van buiten
Juni 2009
Kamerbrief waarin de minister reageert op de resultaten van de strategische dialoog recreatie. Hieruit blijkt onder meer dat het realiseren van recreatiegroen in verstedelijkte gebieden urgent blijft.

Agenda landschap
Januari 2009
Kennisagenda over landschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld door het toemalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV, nu EZ).

Toerismebrief
Juli 2008
Beleidsbrief over het toeristisch beleid voor de komende jaren, opgesteld door het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Brochure VROM Raad advies Groeten uit Holland
Oktober 2006
Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit aan minister P. Winsemius van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Leisure and landscape; trends and impacts, facts and figures
Januari 2007
Een quick scan naar de trends en de impact op het gebied van het project ‘Landscape and Leisure: a European inventory of the relationship between leisure patterns and landscapes’, uitgevoerd door Wageningen UR. Engelstalig rapport.

Werkplan Innovatieprogramma Recreatie en Ruimte
2011
STIRR beschrijft in dit werkplan de activiteiten voor 2011

Innovatie in de recreatiesector: naar een nieuwe balans
Maart 2011
Een analyse van het “systeem” recreatie door innovatiedeskundige Prof.dr. Marko Hekkert (Universiteit Utrecht). Op basis van de analyse geeft hij aan wat een optimale interventiestrategie zou zijn om te komen tot een bloeiende en innovatieve recreatiesector die gewaardeerd partner is bij gebiedsontwikkeling.

De participatiemaatschappij
Maart 2011
Een antwoord op financiële uitdagingen bij het realiseren van (innovatieve) investeringen in de recreatiesector.
BNG Advies heeft op een rij gezet welke problemen recreatieondernemers ondervinden bij de financiering van investeringen in innovatie. Ook is nagegaan in hoeverre het bestaande instrumentarium deze knelpunten zou kunnen oplossen, en zo nee, met welke nieuw te ontwikkelen instrumenten je dat dan wel zou kunnen doen.

Artikelen nieuwsbrief Recreatie en Ruimte

Uitnodiging Conferentie Financiering Landschap

Verlag werksessie Verdienmodellen Dijk van een Delta

Verslag 3e ondernemersbijeenkomst op Buitengoed de Panoven

Bleker continueert Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen

Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme; Gastvrijheid van wereldklasse!

Prijswinnaars architectuurwedstrijd Landgoed De Groene Kamer

Trek-in, de duurzame trekkershut

 Studiereis The Broads (artikel nieuwsbrief nr 19)

Verslag debat Tweede Kamer (artikel nieuwsbrief nr 22)

Memo De Gastvrijheidseconomie…. een Topsector! (bij nieuwsbrief nr 24)

Essay Hans Mommaas: Innovatiebelemmeringen (bij nieuwsbrief nr 24)

Persbericht RGV: Wethouder Hans van Daalen opent biovergassingsinstallatie op recreatiegebied Zeumeren (bij nieuwsbrief nr 24)

Masterplan St. Eustatius, interview met René Henkens (bij nieuwsbrief nr 33)

Minister Kamp neemt eindrapportage Gastvrijheidseconomie in ontvangst (bij nieuwsbrief nr 33)