Symposium ‘Vrijetijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk’

Op veel plaatsen in Nederland is de laatste jaren gewerkt aan het ontwikkelen van regionale beeldverhalen. Er is al veel bereikt, maar nu moet worden doorgezet. Daarvoor moet er permanent kennis en ervaring worden uitgewisseld en een scherpe innovatieagenda zijn. Koplopers moeten zich verbinden met andere partijen en belangen, en ondernemers moeten indien nodig innovatieruimte opeisen. Zo komen we van denken naar doen.

Dat zijn de conclusies van het Symposium ‘Vrijetijd en gebiedsontwikkeling: van visie naar praktijk’ op 21 april 2011 in Voorthuizen. 150 deelnemers bespraken de noodzaak tot innovatie in de vrijetijdssector en de rol die regionale beeldverhalen daarin kunnen vervullen.

Op het symposium spraken Hans Mommaas hoogleraar Vrijetijdswetenschappen aan de UvT Tilburg en John Jorritsma, Commissaris van de Koningin in Friesland en voorzitter van STIRR, over de ervaringen met beeldverhalen in regio’s die deze uitdagende taak hebben opgepakt. Camille Oostwegel (ChateauHotels&Restaurants), Cees Slager (Molecaten) en Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer) vertelden vanuit de praktijk hoe zij nieuwe initiatieven tot stand brengen.
U kunt een video-impressie van het symposium bekijken.

Tijdens workshops kwamen praktische zaken aan de orde waar opstellers van regionale beeldverhalen mee te maken krijgen. De presentaties kunt u downloaden:

Verdienmodellen in de vrijetijdssector
Peter van Rooy (Accanto)
De vrijetijdssector wil medeproducent van landschappelijke kwaliteit zijn. Hoe kunnen we in de vrijetijdssector een gezond investeringsklimaat opbouwen? Hoe kunnen we investeringen daarin terugverdienen? Peter van Rooy bracht 29 verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling in kaart.

Storytelling
Hans Mommaas (Telos en UvT Tilburg) en Eric Frijters (Fabric)
Regionale beeldverhalen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gebiedsgerichte mobilisatie van innoverend vermogen. Hoe ontstaan en werken ‘sterke verhalen’?

Bezield leiderschap in gebiedsontwikkeling
Jules Hinssen (Telos en NLBW) en Philine Krosse (Drift)
In deze workshop belichtten we bezield leiderschap aan de hand van ervaringen van de deelnemers. Welke betekenis heeft bezieling voor mij? Wat is de bron van mijn bezieling? Hoe brengen we individuele bezieling tot een gezamenlijke verbinding? In deze workshop gaat het om innerlijke bronnen en de vraag hoe we die verbinden met andere mensen.

Investeren in ruimtelijke kwaliteit
Hans Hillebrand (STIRR en InnovatieNetwerk) en Erna Kruitwagen (De Panoven en Dijk van een Delta)
De recreatiesector wordt steeds meer medeproducent van ruimtelijke kwaliteit. Wat is dat, hoe kun je daar inhoud aan geven en waarom zou je dat willen doen?

Publieke borging in lange termijnprocessen
Eric van Weegen (Provincie Noord-Brabant)
Om vernieuwende ontwikkelprogramma’s op gang te brengen en op gang te houden is een slimme publieke borging van doorslaggevend belang. Hoe koppel ik de korte termijn, praktische en horizontale dynamiek van het innoverende ondernemerschap aan de lange termijn, strategische en verticale dynamiek van het publieke bestuur? Een verslag uit het Brabantse, op basis van vier jaar ervaring met programmatisch werken.

Publiek-private samenwerking
Jan Oosterman (DHV)
Hoe krijg je publieke en private partijen in een samenwerkingsverband dat enerzijds continuïteit oplevert, maar ook inspiratie en een voorziening voor te risicovol ondernemerschap, terwijl het anderzijds daadwerkelijk moet leiden tot vernieuwende business: van valuecreation naar valuecapturing. Een interactieve workshop aan de hand van een praktijkcase.

Vraaggericht werken
Jan Jaap Thijs (Kenniscentrum Recreatie)
Wat wil de recreant? Naar welke ‘beleving’ is hij/zij op zoek? Hoe kan ik hierop beter inspelen? Waar kan ik het beste in investeren, al helemaal in tijden van bezuinigingen? Die vragen zijn nu te beantwoorden met de nieuwe methodiek ‘vraaggericht werken’. Dit is de ruimtelijke vertaling van het dag- en verblijfsrecreatie segmentatieonderzoek van RECRON ontwikkeld door Kenniscentrum Recreatie met medewerking van SmartAgent Company. In deze workshop gaat u zelf met de methodiek ‘vraaggericht werken’ aan de slag in een bestaande casus. Een workshop voor overheden, gebiedsontwikkelaars en ondernemers.

Ruimtelijke kwaliteit
Peter Dauvellier (Dauvellier Planadvies) en Henk Puylaert (H2Ruimte)
Ruimtelijke kwaliteit in al zijn facetten (economisch, ecologisch, sociaal en cultureel) is waar het bij gebiedsontwikkeling om gaat. Maar hoe combineer en weeg je al die facetten? Tijdens de workshop werd vastgesteld wat voor een bepaalde regio het ‘kwaliteitsprofiel’ is aan de hand van een case.

Beeldtaal
Wim Haarmann (Telos)
Om beweging in een gebied te krijgen is contact nodig, begrijpen wat voor de ander belangrijk is. De korte documentaire blijkt zeer effectief te zijn om het gesprek op gang te brengen. In deze workshop werd aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk welke mogelijkheden beeldtaal biedt om de betrokkenheid van mensen bij hun gebied te ontsluiten.